Privacyverklaring

Nynkefotografie hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy van persoonlijke en gegevens die u aan mij verstrekt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens ik van u verzamel, hoe deze worden gebruikt, hoe ik deze op de website verzamel en hoe uw gegevens worden beveiligd.

Bedrijfsgegevens

Nynkefotografie
info@nynkefotografie.com
Kvk nummer 67914209

Nynkefotografie is gevestigd te Breda. U kunt de overige adres gegevens en telefoonnummer opvragen via info@nynkefotografie.com

Nynkefotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s
 • Gegevens die op een foto zichtbaar kunnen zijn (bijv. geslacht)
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen. Wel kan het zijn dat Nynkefotografie (herkenbare) foto’s op de website www.nynkefotografie.com heeft geplaatst – ook van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Dit gebeurt echter alleen wanneer voor deze foto’s toestemming is gegeven. Bij kinderen moet een ouder of voogd deze toestemming hebben gegeven.
Met betrekking tot het website bezoek kan nynkefotografie niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Ik raad ouders aan om betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld en of geplaatst worden zonder toestemming van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder deze toestemming gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@nynkefotografie.com, dan zal ik deze gegevens verwijderen.

Grondslag en doel

Bovenstaande gegevens worden met de onderstaande grondslagen en
en doelen verwerkt:

 • Uitvoering van de opdracht:
  Uw telefoonnummer en e-mail adres worden gebruikt om contact te hebben over een voorgenomen opdracht of af te nemen foto-product of het kunnen doorgeven van wijzigingen.
  Om u een factuur te kunnen sturen en daarmee de betaling te kunnen afhandelen zijn uw adresgegevens nodig. Tevens kan het zijn dat de opdracht plaatsvindt op uw thuisadres, waarvoor ik deze gegevens uiteraard nodig heb.
  Verder worden (portret)foto’s gemaakt (wat een bijzondere persoonsgegeven is) om de opdracht te kunnen uitvoeren.
 • Wettelijke verplichting:
  Vanuit de belastingdienst moeten facturen, waarop uw naam en adres staat, 7 jaar worden bewaard.

Gebruikte computerprogramma’s of –systemen

 • Uw naam en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat u invult op nynkefotografie.com. Het contactformulier komt per e-mail via Google Mail bij mij binnen.
  Ook kunnen adresgegevens (thuis adres voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) telefonisch of per e-mail door u aan mij verstrekt verkregen worden.
 • Voor zowel offertes en facturen gebruik ik MS Word. In zowel offertes en facturen gebruik ik je naam en de adresgegevens.
 • De foto’s die ik in opdracht van u maak, worden opgeslagen op een NAS-systeem en op een Lacie harde schijf. Indien u hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s of een slide-show gedeeld worden via Vimeo.com en Pixieset.com
 • Bestanden worden – indien afgesproken – verzonden met WeTransfer of worden opgeslagen op een Usb-stick en naar u opgestuurd.
 • Wanneer u hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op nynkefotografie.com en/of social media als Facebook en Instagram. U kunt altijd terugkomen op je beslissing.

Hoe Nynkefotografie persoonsgegevens beveiligt
Nynkefotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nynkefotografie.com

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Nynkefotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nynkefotografie) tussen zit.

Termijn bewaren persoonsgegevens

 • Contactgegevens: Nynkefotografie bewaart uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Factuurgegevens: Nynkefotografie bewaart de facturen tot 7 jaar na verstrijken van de opdracht.
 • Indien u toestemming geeft om foto’s te delen op nynkefotografie.com en/of social media worden deze bewaard totdat u verzoekt de foto’s te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig.
 • Foto’s worden maximaal 3 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nynkefotografie verkoopt uw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nynkefotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nynkefotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nynkefotografie.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Nynkefotografie wilt u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons